Այս բաժնում Դուք կարող եք ծանոթանալ տարբեր ժամանակահատվածներում իմ կողմից հեղինակած կամ համահեղինակությամբ հրատարակված գիտական հրապարակումներին, մասնավորապես թեկնածուական ատենախոսությանը, գրքերին, հոդվածներին, թեզիսներին, հետազոտական նյութերին:

    

Էդգար Ղազարյանի հեղինակությամբ և համահեղինակությամբ հրապարակված գիտական հրապարակումների ցանկ

 

Ð/Ð

Անվանումը

 

Ելքային տվյալներ

Ծավալը

Համահեղինակ

 1.  

Հավատարմագրային հիմունքներով ունեցվածքի կառավարման էությունն ու առանձնահատկությունները

Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգի ժամանակակից հիմնահարցերը, ԵրՊՏԺԻ-ի ուսանողական գիտական ընկերության  19-րդ նստաշրջան, Երևան 1998թ.

էջ 37-40

 

 1.  

Տարածքային կառավարման կազմակերպական կառուցվածքները և դրանց զարգացման ուղղությունները

Էկոնոմիկաամսագիր, 1999թ. 2-րդ համար

էջ 72-82

 

 1.  

Տեղական ինքնակառավարման տարածքային հիմքերը

Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ”, Երևան, “Պետական ծառայություն” 2000թ.

Էջ 37-49

տ.գ.թ Վ.Տերտերյան

 1.  

Տարածքային կառավարման կազմակերպական կառուցվածքները և դրանց զարգացման ուղղությունները

Գործարարության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ումգիտական նստաշրջանի թեզիսներ, Երևան 2000թ.

էջ 90-93

 

 1.  

Տեղական ինքնակառավարման ֆինանսական խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Կառավարումամսագիր, 2000թ. 5-րդ համար

էջ 66-70

 

 1.  

Վարչատարածքային բաժանումը որպես տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման զարգացման նախապայման

Էկոնոմիկաամսագիր, 2000թ. 6-րդ համար

էջ 41-48

 

 1.  

Ֆիրմային անվանումները որպես համայնքային բյուջեների համալրման լրացուցիչ աղբյուր

Հայաստանը միջազգային զարգացման համակարգումմիջազգային գիտական նստաշրջան, ԵրևանՏնտեսագետ”, 2000թ. Գիրք 2

էջ 89-90

 

 1.  

Ապակենտրոնացումը որպես ժողովրդավարական բարեփոխումների բաղադրիչ

Պետական կառավարման ժողովրդավարացման հիմնահարցերըթեմայով գիտաժողով, Երևան, “Պետական ծառայություն”, 2000թ.

էջ 76-81

տ.գ.թ Վ.Տերտերյան

 1.  

Տնտեսական և ֆինանսական ապակենտրոնացումը ՀՀ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման ոլորտներում

«Ապակենտրոնացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով  գիտաժողով, «Պետական ծառայություն¦, 2001թ.

էջ 21-27

տ.գ.թ Վ.Տերտերյան

 1.  

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերը ներդրումային քաղաքականության գործում

«Ներդրումային քաղաքականության և տնտեսական աճի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, Երևան,  2001թ.

էջ 86-89

 

 1.  

Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման միտումները

«Տեսական և գործնական կառավարում» ամսագրի  1 (11) 2002 համար

էջ 35-36

 

 1.  

Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքը. հարցեր և պատասխաններ

Ձեռնարկ համայնքի բնակիչների համար, Երևան, “ԲԱՎԻՂ” 2002թ.

58 էջ

 

 1.  

Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ֆինանսական և բյուջետային խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Երևան, հեղինակային հրատարակություն 2002թ.

79 էջ

 

14.   

Պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները

«Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ, նոր զարգացումներ», Երևան, Պետական ծառայություն, 2002թ,

էջ 60-71

Զ.Իվանյան

 1.  

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների տեղեկատվական ապահովվածությունը

«Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ, կառավարչական հմտություններ», Երևան, Պետական ծառայություն 2002թ.

էջ 140-147

 

 1.  

Մունիցիպալ ծառայության ներդրման անհրաժեշտությունը Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում

«Գործնական և տեսական կառավարում» ամսագրի 2002թ. 4 (14) համար

էջ 11-13

տ.գ.թ Վ.Տերտերյան

 1.  

100 հարց և պատասխան տեղական ինքնակառավարման մասին

Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2003թ.

119 էջ

 

 1.  

Հայ համայնքը պետական կառավարման համակարգում. պետական իրավական վերլուծություն

Հայաստան. համայնքն այսօր, մասնակցային զարգացման վճռորոշ գործոններն ու խնդիրները, սեմինարի նյութեր, ՀԲ հրատարակչություն, Երևան 2003թ.

էջ 42-49

 

 1.  

Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման կատարելագործման հայեցակարգային ուղղությունները

Երևան, ԴԱՐ հրատարակություն,  2004թ.

127 էջ

 

 1.  

Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում. քաղաքականության տարբերակներ և ուղիներ

Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն, Երևան 2004թ.

396 էջ

Դ.Թումանյանի և

 1.  

Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում. զարգացման հրամայականները

Երևան, ՆՈՅՅԱՆ ՏԱՊԱՆ հրատարակություն, 2005թ.

134 էջ

Մ.Գիմիշյան. Դ.Թումանյան, Վ.Մովսիսյան

 1.  

ՀՀ սահմանադրական փոփոխությունները և տեղական ինքնակառավարման համակարգը

«Օրենք և իրականություն» ամսագրի 2006թ. 1-ին համար

էջ 5-8

 

 1.  

Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետությունում

Երևան, ԴԱՐ հրատարակություն, 2006թ.

96 էջ

 

 1.  

Համայնքային ծառայողների վերապատրաստման կարիքների գնահատման փորձագիտական հետազոտություն

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր, Երևան 2006թ.

39 էջ

 

 1.  

Համայնքային ծառայողների վերապատրաստման խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները», գիտական հոդվածների ժողովածու

էջ 316-323

Է.Օրդյան, Հ.Օրդյան, Ս.Խաչիկյան

 1.  

Տեղական ինքնակառավարման համակարգի 10 տարիները Հայաստանի Հանրապետությունում

Երևան, հեղինակային հրատարակություն

71 էջ

 

 1.  

Местное самоуправление в странах Южного Кавказа: часть вторая, Ряд основополафающих аспектов: 2007г.

Ереван, ДАР 2008

99 страниц

(Под общей редакцией Вагана Мовсисяна) Артур Айвазов, Давид Лосаберидзе, Маис Гюлалиев, Эдгар Казарян

 1.  

Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում (2004-2006թթ.) ՏԻՄ-երի խնդիրներ վարչական կառուցվածքների և ռեսուրսների համապատասխանությունը բաժին

Երևան, ՆՈՅԱՆ ՏԱՊԱՆ 2008թ.

252 էջ, 102-114 էջեր

 

 1.  

ՀՀ տարածքային համաչափ զարգացման անհրաժեշտությունը և դրա իրականացման հայեցակարգային ուղղությունները

«ՌԴ և ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Տնտեսագետ» 2008թ.

էջ 247-250

 

 1.  

Համայնքային ծառայության հիմունքներ

Երևան, «ՕՐ ԴԱՐ» հրատարակչություն, 2009թ.

334 էջ

Է.Օրդյան և ուրիշներ

 1.  

Տարածքային քաղաքականության անհրաժեշտությունը և դրա դերը տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից

«Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում», գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ՆԱՀԱՊԵՏ հրատարակություն, 2009թ.

էջ 21-23

 

 1.  

Շահույթի էությունը և մեկնաբանությունները

 

§ԲԱՆԲԵՐ¦ 2009թ. 2-րդ համար 2(17), ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ հրատարակություն 2009թ.

էջ 117-126